Litery wolumetryczne do reklamy wn?trz

Litery wolumetryczne do reklamy wn?trz s? wykonane z materia??w, do kt?rych nie s? wymagane wysokie wymagania, np. w przypadku reklamy zewn?trznej. Wynika to oczywi?cie z faktu, ?e na obj?to?ciowe litery we wn?trzu nie maj? wp?ywu czynniki pogodowe. Dlatego nie powinna to by? wysoka wilgotno??, du?e temperatury nie dzia?aj? w lecie, a niskie w zimie. Og?lnie rzecz bior?c, obszerne listy w Kijowie do reklamy zewn?trznej – prze?ywaj? wiele czynnik?w zwi?zanych z wp?ywem na zewn?trz.

Reklama wn?trz w formie wolumetrycznych liter to pole kreatywno?ci i szansa na zaskoczenie klient?w i odwiedzaj?cych.

Gdzie jest reklama wykorzystywana w formie wolumetrycznych liter we wn?trzu?

Na przyk?ad podczas rejestracji odbioru. Bardzo imponuj?ca jest recepcja w stylu florystycznym z du?ymi literami, a tak?e z pod?wietlanym blatem.

odbi?r w projektowaniu florystycznym z literami wolumetrycznymi r?wnie? z o?wietleniem przez ?rodek zaradczy
Projekt i projekt recepcji, obszerne litery z pod?wietleniem i florystyka
Litery wolumetryczne do reklamy wn?trz
Projekt i projekt recepcji, obszerne litery z pod?wietleniem i florystyka

R?wnie? bardzo skuteczne i pouczaj?ce jest pojawienie si? wej?cia do biura, gdzie konieczne jest umieszczenie informacji o wydziale, mo?liwe jest przedstawienie logo i innych dodatkowych informacji

tr?jwymiarowe litery z PVC i polistyrenu
logo oddzia?u
Litery wolumetryczne w reklamie wn?trz
logo dzia?u i informacje na jego temat

R?wnie? we wn?trzu sklepu nale?y umie?ci? dodatkowe informacje. W tym przypadku najbardziej znan? ze wszystkich opcji b?dzie wariant z wolumetrycznymi literami

Litery wolumetryczne do sklepu
Litery wolumetryczne do sklepu

Wystarczaj?co spektakularny wygl?d i drewniane litery wolumetryczne z pod?wietleniem kontrazhur.

drewniane litery tr?jwymiarowe
tr?jwymiarowe litery drewna z pod?wietleniem

R?wnie? obszerne litery s? cz?sto u?ywane do sesji zdj?ciowych, na ?luby i rocznice. U?ywanie obszernych liter piankowych i drewnianych liter przedstawia imiona, daty, uczucia i emocje.

Nieco jeszcze mo?na pomy?le? o przyk?adach wykorzystania tych prostych i jednocze?nie efektownych element?w dekoracyjnych do sesji zdj?ciowych, rekwizyt?w do kr?cenia film?w. W formie wolumetrycznych liter slogany s? cz?sto pisane na r??nych wydarzeniach. Mo?liwe jest wykonanie logo za pomoc? technologii litery wolumetrycznej. Mo?e by? wewn?trznie o?wietlony i pe?ni rol? faktycznego lightboksa.

Litery wolumetryczne do reklamy wn?trz
litera w formie lightboxa z wewn?trznym akrylowym o?wietleniem i metalow? obudow?

Takie wygi?te i pi?kne linie i kszta?ty liter obj?to?ciowych, po bokach sk?adaj? si? z metalowej obudowy i pokrywy z akrylu, mo?liwe jest tworzenie tylko na naszej maszynie –wolumetryczny konstruktor znak?w. Firma Reklamayster specjalizuje si? w produkcji list?w wolumetrycznych z r??nych materia??w. Jeste?my w stanie i oferujemy zar?wno agencje reklamowe, jak i studia fotograficzne oraz r??ne firmyprodukcja wolumetrycznych liter z metalu, miedzi i mosi?dzu, produkcja tr?jwymiarowych liter z drewna, i Produkcja list?w wolumetrycznych z tworzyw sztucznych, PCV i akrylu.

Zapraszamyzostaw sw?j numer telefonu, aby?my mogli zadzwoni? do Ciebie i zaoferowa? nasze us?ugi w zakresie produkcji list?w wolumetrycznych.

Контакты na odpowiedniej stronie lub w nag??wku strony i poni?ej. R?wnie? na prawo od do?u pojawia si? przycisk komunikacji – zostaw sw?j numer. My sami zrobimy reszt?.

Masowe litery z pod?wietleniem

I o o?wietleniu obszernych list?w. Du?e litery mo?na wyr??ni? od wewn?trz i na zewn?trz.

Litery pod?wietlone od ?rodka s? wykonywane w nast?puj?cy spos?b. Korpus litery wykonany jest z zakrzywionego profilu metalowego. Jest to ca?kiem estetyczne i ?atwiejsze do wyprodukowania.

Tak wi?c, jak do naszej dyspozycji, w naszej produkcji istnieje „Konstruktor liter wolumetrycznych” – szybko?? produkcji jest bardzo wysoka. W por?wnaniu z bran?ami, kt?re nie maj? takiego projektanta (a na Ukrainie to prawie wszystkie firmy reklamowe i produkcyjne), kt?re wyginaj? profil ka?dej litery r?cznie, produkujemy dok?adniej i szybciej. W ko?cu kontroluje zginanie profilu dla przypadku litery – programu.

Po zgi?ciu listu u?ywamy routera CNC do wyci?cia „pokrywy” dla tej samej litery, zgodnie z tymi samymi rysunkami. Jest r?wnie? produkowany przy pomocy programu dok?adnie i szybko. Materia?, z kt?rego wykonana jest pokrywa, zale?y od potrzeb. Je?li chcesz, aby litera ?wieci?a r?wnomiernie – wykonana z akrylu. Kolor zale?y oczywi?cie od projektu.

Po sprawdzeniu wymiar?w i jak „pokrywa” staje si? w przypadku, pod?wietlenie jest stosowane. Najcz??ciej s? to diody LED. Diody emituj?ce ?wiat?o zu?ywaj? niewiele energii elektrycznej, stosunkowo ma?o rozgrzewaj? wewn?trzn? przestrze? litery, co oznacza, ?e ??nie nagrzewaj? metalu i akrylu. Nie prowadzi to do du?ej ekspansji temperaturowej. Stabilno?? spalania ?wiat?a jest r?wnie? normalna, nie ma migotania. Dlatego mo?emy powiedzie?, ?e znak z literami wolumetrycznymi z pod?wietleniem LED jest najbardziej optymalny na dzie? dzisiejszy. Zw?aszcza, ?e ??konstrukcja szyldu z literami wolumetrycznymi jest prawie niczym technicznie i technologicznie nieograniczona.