Zezwolenia

Czy mo?na sprzedawa? produkt w dzisiejszych czasach bez reklamy? – Praktycznie niemo?liwe. Firma , kt?ra reklamuje sw?j produkt ma wi?ksze szanse na sukces w sprzeda?y .

Zgodnie z ustaw? Ukrainy “O reklamie” umieszczenie dowolnej reklamy zewn?trznej bez odpowiedniej dokumentacji jest zabronione. Je?li zdecydujesz si? umie?ci? reklamy bez dokument?w , przygotuj si? na surowe kary .

Zgodnie z prawem przed umieszczeniem obiektu reklamy zewn?trznej, nale?y uzyska? zezwolenie na umieszczenie reklamy lub paszport tablice informacyjne .

Zezwolenie na reklam? i informacyjn? szyld

Oferujemy us?ugi w zakresie wykonawstwa , projektowania i przed?u?ania zezwole? na reklam? w Kijowie.

Rejestracja konstrukcji reklamowych obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych dokument?w i udzielanie fachowej pomocy w sprawach koordynacji reklamowych szyld?w : kasetony , zamontowanym w stropie instalacji , kaseton?w , paneli wspornik?w , zap?r , pylon?w , du?ych liter itp.

Aktualne koszt?w naszych us?ug, ramy prawne, wykaz niezb?dnych dokument?w do zezwole? przedstawiono poni?ej.

Zezwolenia na adware narz?dzie (przygotowanie dokument?w i ich opiekun):

• Koszt uzyskania zezwolenia – od 8000 z?.

• Czas realizacji – od 3 miesi?cy.

• Okres wa?no?ci zezwolenia na reklam? – 5 lat.

Przygotowanie dokument?w w celu uzyskania pozwolenia na adware narz?dzie (bez opiekuna):

• Cena – od 2500 z?.

• Czas przygotowania – od 1 do 7 dni roboczych.

Przygotowanie konstruktywnego rozwi?zania z notarialnie kopia licencji (certyfikatu) w celu uzyskania zezwolenia na adware narz?dzie:

• Cena – od 2000 z?.

• Czas przygotowania – od 1 do 7 dni roboczych.

Zezwolenia na adware narz?dzie (bez przygotowania pakietu dokument?w, tylko akompaniament):

• Koszt uzyskania zezwolenia – od 7000 z?.

• Czas realizacji – od 3 miesi?cy.

• Okres wa?no?ci zezwolenia na reklam? – 5 lat.

Paszport tablice informacyjne (do 2 m. kw.):

• Koszt uzyskania paszportu informacyjne tablice – od 8000 z?.

• Czas realizacji – od 2 miesi?cy.

• Okres wa?no?ci paszportu tablice – 2 lata

Przygotowanie dokument?w do paszportu tablice informacyjne (do 2 m. kw.) (bez opiekuna):

• Cena – od 2500 z?.

• Czas przygotowania – od 1 do 7 dni roboczych.

Przygotowanie konstruktywnego rozwi?zania z notarialnie kopia licencji (certyfikatu) dla paszportu tablice informacyjne (do 2 m. kw.):

• Cena – od 2000 z?.

• Czas przygotowania – od 1 do 7 dni roboczych.

Paszport tablice informacyjne (do 2 m. kw.) (bez przygotowania pakietu dokument?w, tylko akompaniament):

• Koszt uzyskania – od 7000 z?.

• Czas realizacji – od 2 miesi?cy.

• Okres wa?no?ci paszportu tablice – 2 lata.

Zmiany zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (zmiana konstrukcji, element?w konstrukcyjnych, wygl?du, bez zmiany lokalizacji) (przygotowanie dokument?w + opiekun):

• Koszt uzyskania zezwolenia – od 5000 z?.

• Czas realizacji – od 10 s?uga. dni.

Przygotowanie dokument?w do wprowadzania zmian w zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (zmiana konstrukcji, element?w konstrukcyjnych, wygl?du, bez zmiany lokalizacji) (bez opiekuna):

• Cena – od 2500 z?.

• Czas przygotowania – od 1 do 7 dni roboczych.

Przygotowanie konstruktywnego rozwi?zania z notarialnie kopia licencji (certyfikatu) w przypadku zmiany zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (zmiana konstrukcji, element?w konstrukcyjnych, wygl?du, bez zmiany lokalizacji):

• Cena – od 2000 z?.

• Czas przygotowania – od 1 do 7 dni roboczych.

Zmiany zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (zmiana konstrukcji, element?w konstrukcyjnych, wygl?du, bez zmiany lokalizacji) (bez przygotowania pakietu dokument?w, tylko akompaniament):

• Koszt uzyskania zezwolenia – od 4000 z?.

• Czas realizacji – od 10 s?uga. dni.

Przed?u?enie okresu wa?no?ci zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (przygotowanie dokument?w + opiekun):

• Koszt uzyskania zezwolenia – od 6000 z?.

• Czas realizacji – od 10 s?uga. dni.

Przygotowanie dokument?w do przed?u?enia okresu wa?no?ci zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (bez opiekuna):

• Cena – od 6000 z?.

• Czas przygotowania – od 3 do 15 dni roboczych.

Przygotowanie znalezienia na zgodno?? zainstalowanego adware ?rodki wymagania bezpiecze?stwa jego rozmieszczenia i wykorzystania w ci?gu okresu, na kt?ry przed?u?a pozwolenie z notarialnie kopia licencji (certyfikatu):

• Cena – od 6000 z?.

• Czas przygotowania – od 3 do 15 dni roboczych.

Przed?u?enie okresu wa?no?ci zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (bez przygotowania pakietu dokument?w, tylko akompaniament):

• Cena – od 4000 z?.

• Czas realizacji – od 10 s?uga. dni.

Ponowne wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (przygotowanie dokument?w + opiekun):

• Cena – od 500 z?.

• Okres przed?u?enia – od 10 s?uga. dni.

Przygotowanie dokument?w do przed?u?enia zezwolenia na umieszczenie reklamy narz?dzia (tylko o?wiadczenie, bez opieki):

• Cena – od 200 z?.

• Czas przygotowania – od 1 dnia roboczego.

Ponowne wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy ?rodk?w (bez przygotowania pakietu dokument?w, tylko akompaniament):

• Cena od 400 z?.

• Okres – od 10 s?uga. dni.

Odwo?anie zgody na umieszczenie reklamy ?rodk?w (przygotowanie dokument?w + opiekun):

• Cena – od 500 z?.

• Okres przed?u?enia – od 5 s?uga. dni.

Przygotowanie dokument?w do cofni?cia zezwolenia na umieszczenie reklamy narz?dzia (tylko o?wiadczenie, bez opieki):

• Cena – od 200 z?.

• Czas przygotowania – od 1 dnia roboczego.

Odwo?anie zgody na umieszczenie reklamy ?rodk?w (bez przygotowania dokument?w, tylko akompaniament):

• Cena od 400 z?.

• Termin – od 5 s?uga. dni.

Przygotowanie projektu adware narz?dzia:

• Cena – od 6000 z?.

• Czas przygotowania – od 3 do 15 s?uga. dni.

Ekspertyza techniczna adware narz?dzia:

• Cena – od 6000 z?.

• Czas przygotowania – od 3 do 15 s?uga. dni.

W celu okre?lenia dok?adnych koszt?w zezwole? i paszportu, a tak?e przygotowania zezwole? musimy nast?puj?cy:

• Adres planowanej lokalizacji adware, narz?dzia, tablice informacyjne;

• Informacje na temat балансодержателя (w?a?ciciela) miejsca nocleg?w, maszyny lub maszyny intelektualnej;

• Uk?ad z wymiarami;

• Rysunek, je?li takie s? dost?pne;

• Dla projekt?w, kt?re zostan? umieszczone na budynku – informacje o tym, czy budynek jest zabytkiem architektury.

Przy kompleksowych zam?wieniach – gwarantowane zni?ki!!!

Poni?ej mo?esz zapozna? si? z obowi?zuj?cymi przepisami, kt?re reguluj? proces zezwole?.

W celu zam?wienia us?ugi:

tel .: (044) 360 69 36, (096) 572 96 69,

e-mail: info@reklamaster.info

Informacje na temat wymaganych dokument?w

Wykaz dokument?w do wprowadzania zmian w zezwolenia na umieszczenie reklamy zewn?trznej (zmiana konstrukcji, element?w konstrukcyjnych, wygl?du, bez zmiany lokalizacji)
Wykaz dokument?w w celu uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy zewn?trznej

Wykaz dokument?w do przed?u?enia zezwolenia na umieszczenie reklamy zewn?trznej

Wykaz dokument?w w celu przed?u?enia okresu wa?no?ci zezwolenia na umieszczenie reklamy zewn?trznej

Wykaz dokument?w do anulowania zezwolenia na umieszczenie reklamy zewn?trznej

Wykaz dokument?w niezb?dnych do wystawienia paszportu tablice informacyjne

Ramy prawne
Prawa Ukrainy:
· Ustawa Ukrainy “O reklamie”
· Ustawa Ukrainy “O homologacji systemu w zakresie dzia?alno?ci gospodarczej”
· Ustawa Ukrainy “O poprawie osiedli”
· Ustawa Ukrainy “O drogi”
Uchwa?y Gabinetu Ministr?w Ukrainy:
· “O zatwierdzeniu Typowych zasad wykorzystania reklamy zewn?trznej” z dnia 29 grudnia 2003 r. nr 2067
· “O zatwierdzeniu Typowych zasad wykorzystania reklamy zewn?trznej poza osiedli” od 5 grudnia 2012 r. nr 1135
· “W sprawie zatwierdzenia produkcji i dystrybucji spo?ecznej informacji promocyjnych organ?w w?adzy wykonawczej” z 30 czerwca 1998 r. N 990
· “W sprawie zatwierdzenia procedury nak?adania kar pieni??nych za naruszenie przepis?w o reklamie” od 26 maja 2004 r. nr 693
Decyzj? Kijowskiego rady miejskiej:
· Rozwi?zanie Kijowskiej miejskiej rady z dnia 22 wrze?nia 2011 r. nr 37/6253 “w Sprawie zatwierdzenia reklam w Kijowie”
· Od 19 marca 2015 roku nr 268/1133 “O wprowadzeniu zmian do decyzji Kijowskiej miejskiej rady z dnia 22 wrze?nia 2011 r. nr 37/6253 “w Sprawie zatwierdzenia reklam w Kijowie”
· NOWY! Rozwi?zanie Kijowskiej rady miejskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. nr 224/2445 “O zatwierdzeniu Zasad wykorzystania ?rodk?w reklamowych w mie?cie Kijowie”
· Rozwi?zanie Kijowskiej miejskiej rady IX sesja VI kadencji z dnia 26 stycznia 2012 r. nr 20/7357 “O zatwierdzeniu Koncepcji rozwoju reklamy zewn?trznej w mie?cie Kijowie”- NIE DZIA?A!
· NOWY! Rozwi?zanie Kijowskiej rady miejskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. nr 224/2446 “w Sprawie zatwierdzenia nocleg?w oznakowania w mie?cie Kijowie”

Rozporz?dzenie KSCA: –
· Rozporz?dzenie KSCA od 04.2011 nr 565 “w Sprawie zatwierdzenia nocleg?w informacyjnych oznakowania w mie?cie Kijowie”