Dzi?ki udanemu do?wiadczenia takie innowacje , jak firmowy samoch?d z przyczep? reklamow? , wiele organizacji , zajmuj?cych si? tworzeniem i publikacj? reklamy zewn?trznej , posz?y za tym przyk?adem . Reklamowe przyczepy i tworzona z ich pomoc? jednostronne lub wielostronna konstrukcja , kt?ra mo?e by? transportowane po ca?ym mie?cie , daje mo?liwo?? znacznie wi?kszej liczby potencjalnych klient?w dowiedzie? si? wi?cej o firmie , reklama kt?rej jest przedstawiona na nich. W ten spos?b , czerpie wi?ksza ilo?? potencjalnych klient?w i klient?w.

Nasza firma , jak zawsze , wykorzystuje najbardziej innowacyjne procesy w ?wiecie reklamy , dlatego ju? w tym roku , z powodzeniem tworzy tego rodzaju media, takie , kt?re mo?na zobaczy? na wielu przyczepach samochod?w osobowych w naszym mie?cie . Zam?wi? promocyjne przyczepy i uzupe?nia? nimi samoch?d – bardzo rozs?dne rozwi?zanie ka?dego cz?owieka , zajmuj?cego si? biznesem , bo to taka forma reklamy pozwala przyci?gn?? wi?cej nowych klient?w i zwi?kszy? ?wiadomo?? o ich produktach i us?ugach .

Reklamowe przyczepy w naszej firmie , tworzone s? indywidualnie pod ka?de zam?wienie , s? one w pe?ni spe?niaj? wymagania i ?yczenia klient?w. W razie potrzeby , materia?y promocyjne , zamontowany na tw?j przyczepa , mo?e by? wymieniony na inny , bardziej odpowiedni. Jest to wygodny i elastyczny chwyt reklamowy , kt?ry umo?liwia przekazanie reklamy do potencjalnego klienta z najmniejsz? dla klient?w stratami. Stosuj?c taki rodzaj reklamy , nie trzeba z nikim uzgadnia? lub uzyska? pozwolenie od w?a?cicieli budynk?w , na kt?re chcesz umie?ci? swoj? reklam?. Do tego nie trzeba p?aci? sta?? czynsz w?a?cicielom billboard?w , na kt?rych jest umieszczona twoja reklama informacje . A wyobra? sobie , o ile wi?cej os?b zobaczy twoj? reklam? !

Rodzaje mobilnych przyczep reklamowych

Nasza firma zajmuje si? produkcj? przyczep reklamowych . To jest do uzupe?niania dla брендмобилях .

Co mo?e bardziej przyci?gn?? nowych klient?w , promowa? mark? jak nie ma reklamy, stale w ruchu ?

Takie przyczepy mog? by? wykonane indywidualnie wed?ug Twoich modeli i potrzeb. Na nich mog? by? montowane r??ne materia?y reklamowe , layouty .

Powo?uj?c si? na udany projekt SMILE Smart agency firmy PROFI, markowe samochody ( Брендмобілі ) z przyczepami reklamowymi wywo?uj? pozytywne emocje , co jest integraln? cz??ci? pozytywnego wizerunku Swojego produktu lub us?ugi.

Wed?ug informacji firmy PROFI , reklama na брендмобилях jest znacznie wygodn? i elastyczn? komunikacj? reklamow? , co pozwala dotrze? do konsumenta reklamowy message z minimalnymi stratami. A tak?e 91 % konsument?w zwraca uwag? na takie auto . Wed?ug bada? wspomnianej firmy korzystanie z takich markowych samochod?w z przyczepami reklamowymi = 165000 kontakt?w dziennie.