Produkcja narz?dzi reklamowych, tworzenie konstruktywnych rozwi?za?

Produkcja narz?dzi reklamowych, lub tworzenie konstruktywnych rozwi?za? jest jednym z g??wnych etap?w decyzji w sprawie uchwa?y medium reklamowego, a jest oddzieln? pozycj? w Procedura przyznawania zezwole? na reklamy zewn?trzne i zewn?trzne . Jest to okre?lone w paragrafie 4 wspomnianego rozporz?dzenia.

Firma reklamowa jest firm? reklamowo-produkcyjn? z du?ym do?wiadczeniem od 16 lat i ponad 3.000 r??nych zam?wie?. W tym czasie otrzymali?my du?? liczb? pozwole? na no?niki reklamowe, wykonano wiele prac w tym kierunku i zdobyli?my du?e do?wiadczenie.

Zgodnie z wy?ej wymienionym zam?wieniem pozwolenie na reklam? jest wystawiane po pomy?lnie przekazanej nast?puj?cej ?cie?ce :

Wnioskodawca lub jego upowa?niony osoba przedk?ada formularz (pobierz) centrum miasta liberalne o?wiadczenie

  • fotografia i uk?ad komputerowy miejsca (nie mniej ni? 6 x 9 centymetr?w), gdzie planowane jest medium reklamowe
  • Szkic reklamowy
  • rozwi?zanie konstrukcyjne (po?wiadczone podpisem i uszczelk? wywo?ywacza, kt?ry zawiera informacje o podstawowych wymiarach, punkty mocowania, u?ytych materia??w, po??czenia narz?dzi, innych parametrach i przyleganie do wymaga? normy pa?stwowej, DBN, ESKD i innych dokument?w normatywnych (A4 )
  • nale?ycie po?wiadczona kopia licencji programisty, potwierdzaj?ca prawo tego ostatniego do ?wiadczenia us?ug (pracy) w zakresie prawa do projektowania i projektowania)
    po?wiadczona kopia ?wiadectwa rejestracji wnioskodawcy jako osoby prawnej lub indywidualnego przedsi?biorcy

Zezwolenie na umieszczanie reklamy zewn?trznej, zewn?trznej jest udzielane tylko na jedno medium reklamowe (jeden obiekt).

Nasza firma oferuje swoje us?ugi w zakresie uzyskiwania zgody na no?niki reklamowe. Mo?emy podj?? si? natychmiast po zarejestrowaniu pakietu dokument?w i pe?nej ilo?ci pracy do ostatecznego otrzymania pozwolenia na no?nik reklamowy.

Tworzenie projekt?w narz?dzi reklamowych lub tworzenie konstruktywnych rozwi?za? tak szybko, jak to mo?liwe? To dla nas!

Skontaktuj si? z nami. Nie tra? czasu i energii. Zrobimy to profesjonalnie, tak szybko, jak to mo?liwe, w tych warunkach, szybko. W tym momencie zajmiesz si? spraw?, kt?ra jest bardziej zwi?zana z tob?.