Zezwolenie na instalacj? znaku w Kijowie i regionie

Zezwolenie na instalacj? znaku w Kijowie i regionie, na kt?rym umieszczane s? informacje o przedsi?biorstwie, organizacji znajduj?cej si? w budynku. Znajduje si? obok wej?cia. Jest wykonywany zar?wno wolumetrycznie, jak i p?asko. Znaki znak?w mog? by? r??ne. Szyld ma na celu dostarczanie informacji i reklam. I w tym artykule b?dziemy m?wi? o pozwoleniu na instalacj? znaku w Kijowie i regionie.

pomodoro c 420x320 - Zezwolenie na instalacj? znaku w Kijowie i regionie

Tabliczka informacyjna i zaloguj si? jaka jest r??nica

Szyld to te same reklamy, ale tablet informacyjny z reklam? si? nie liczy. Jaki wi?c rodzaj informacji i gdzie mog? j? umie?ci?, ?e nie b?dzie ona uwa?ana za reklam? i nie wymaga wystawienia pozwolenia na umieszczenie no?nika reklamowego:

wed?ug miejsca docelowego:

 • po wewn?trznej stronie wizyt?wki w?asnego lub wynaj?tego lokalu
 • na zewn?trznej powierzchni konstrukcji nie wy?szej ni? parter
 • na zewn?trznej powierzchni budynku, na pod?odze, gdzie znajduje si? pomieszczenie
 • blisko wej?cia do pokoju

zgodnie z informacjami:

 • informacje o osobie i profilu jego dzia?alno?ci
 • zarejestrowany znak towarowy dla towar?w lub us?ug
 • czas pracy
Przepisy dotycz?ce emisji znak?w i znak?w informacyjnych
Zgodnie z Artyku? 16 ustawy o reklamie w Kijowie dzia?a Procedura umieszczania reklamy zewn?trznej w Kijowie , zatwierdzony zarz?dzeniem administracji miasta Kijowa nr 1100 z 23 sierpnia 2007 r. Procedura reguluje osobno umieszczanie struktur reklamowych i umieszczanie tablic reklamowych lub tablet?w.

W cz??ci 7 punktu 1.3. Zam?wienia, szyld lub tablica – informacja o zarejestrowanym nazwisku osoby, znaki dla towar?w i us?ug nale??cych do tej osoby, profil jego dzia?alno?ci (je?li nie wynika to z zarejestrowanego nazwiska osoby), o czasie pracy – umieszczony na wewn?trznej powierzchni (w oknie) w?asnego lub wynaj?tego powierzchnia pomieszczenia, na zewn?trznej powierzchni domu lub konstrukcji, nie wy?sza ni? na parterze lub na pod?odze, gdzie znajduje si? w?asny lub wynaj?ty pok?j, w pobli?u wej?cia do takiego pomieszczenia.

Prawo o reklamie, cz??? 6 Artyku? 9, definiuje poj?cie oznakowania lub tablet?w. Prawo stanowi, ?e znak lub tablica z informacjami o zarejestrowan? nazw? osoby podpisuj?cej dla towar?w i us?ug nale??cych do tej osoby, jak jej dzia?ania (o ile nie wynika z zarejestrowanej nazwy osoby), godziny pracy, znajduje si? na wewn?trznej powierzchni w?asny lub dostarczone do u?ytku pok?j party, na zewn?trz dom?w i budowli nie s? powy?ej pierwszym pi?trze lub na pod?odze, w kt?rym znajduje si? nieruchomo?? lub przewidzianych do u?ytkowania przez pojedynczego pomieszczenia, w pobli?u wej?cia do pomieszczenia, nie jest reklam?.

Jak wida? z powy?szego, prawo nic nie m?wi o informacjach o fizycznym adresie, stronie internetowej, e-mailu, a nawet o numerach telefon?w w nim tym samym nic nie ma.

Dlatego te?, aby Tw?j znak nie nale?a? do kategorii “reklama zewn?trzna” – nie trzeba podawa? innych informacji, z wyj?tkiem tego, ?e w cz??ci 6 art. 9 Ustawy Ukrainy “O reklamie”.

W przeciwnym razie, znak ze wskazaniem jakichkolwiek informacji nie wymienionych powy?ej jest uwa?any za reklam? zewn?trzn? i wymaga otrzymania odpowiedniego zezwolenia.

Reklama zewn?trzna – szyld, uzyskiwanie pozwolenia

Podstaw? reklamy b?dzie zezwolenie na reklam?, wydawane przez samorz?d lokalny, czyli Kijowsk? Rad? Miejsk?.

Rada miejska Kijowa ograniczy?a umieszczanie reklamy zewn?trznej. Rada Miasta Kijowa zatwierdzi?a koncepcj? reklamy zewn?trznej, kt?ra znacznie ograniczy?a umieszczanie reklamy zewn?trznej w stolicy i zakaza?a reklamy w historycznym centrum stolicy.

Zgodnie z zasadami umieszczania reklamy zewn?trznej zabronione jest umieszczanie ?rodk?w reklamowych:

 • na ?cie?kach dla pieszych i rowerzyst?w, alejek, pasach dystrybucyjnych o szeroko?ci mniejszej ni? 2 m, bli?ej ni? 10 m do skrzy?owania i przej?? dla pieszych i przystank?w;
 • bli?ej ni? 20 m do skrzy?owa?;
 • bli?ej ni? 50 m do przejazd?w kolejowych.

R?wnie? w przypadku umieszczania struktur reklamowych nale?y zastosowa? podej?cie promieniowe o odleg?o?ciach od 40 do 150 m, w zale?no?ci od wielko?ci struktur: od najmniejszych format?w, citylight?w, 40 metr?w itd. Do 150 metr?w mi?dzy du?ymi formatami.

W strefie zerowej reklama jest w og?le zabroniona. Strefy te obejmuj? nie tylko historyczne centrum miasta, ale tak?e w?z?y przesiadkowe, liczne parki, bulwary i tak dalej.

Mo?esz skontaktowa? si? z nami, w firmie zajmuj?cej si? reklam? i produkcj?, pod jak? stref? Twoje mieszkanie si? dostanie bezp?atny audyt ekspresowy z mo?liwo?ci? umieszczenia reklamy zewn?trznej dla twoich warunk?w.

Uzyskaj kompetentn? porad?. Profesjonalnie nie tylko produkujemy reklamy zewn?trzne i wewn?trzne, ale posiadamy r?wnie? certyfikat do przygotowania rozwi?za? konstrukcyjnych i profesjonalnych ekspert?w kompetentnych w zakresie wydawania zezwole? na umieszczanie reklamy zewn?trznej.

Schematy reklamowe w mie?cie Kijowie, zwracaj?c szczeg?ln? uwag? na bezpiecze?stwo pieszych i kierowc?w – konstrukcje reklamowe nie powinny utrudnia? ruchu pieszego i blokowa? znak?w drogowych, znajdowa? si? w obszarach wypadk?w drogowych.

Zgodnie z zasadami rozpatrywane s? elementy przedmiot?w doskonalenia, kt?re s? wykorzystywane jako reklama:

 • urn (wielko?? pola reklamowego nie przekracza 0,5 m kw.);
 • ?awka (wielko?? pola reklamowego nie przekracza 0,5 m kw.);
 • toaleta publiczna (rozmiar pola reklamowego przekracza 4,32 m kw.);
 • umywalnia dla ps?w (wielko?? powierzchni reklamowej nie przekracza 0,5 m kw.).

G??wne wymagania dla tych element?w: reklama nie powinna zak??ca? swobodnego przemieszczania si? pieszych. Te elementy poprawy mog? by? ustalane przez operator?w rynku reklamowego.

Wa?nym wymogiem dla znaku jest to, ?e powierzchnia nie mo?e przekracza? 3 metr?w kwadratowych dla obszaru niehistorycznego i do 0,5 metra kwadratowego dla obszaru historycznego. W przeciwnym razie jest rozmontowany.

Oczywi?cie 0,5 metra kwadratowego jest cz?sto bardzo ma?e i jest wyj?cie z tej sytuacji – to

litery wolumetryczne.

Przed zainstalowaniem znaku musisz wykona? projekt umieszczenia znaku – konstruktywne rozwi?zanie, kt?ry b?dzie zgodny z wymogami ustawy i zasad dotycz?cych reklamy w Kijowie.

Projekt umieszczenia szyldu musi by? skoordynowany w KSCA. Je?li instalacja znaku jest planowana w historycznym centrum Kijowa, konieczne jest dalsze koordynowanie go z zarz?dzaniem ochron? ?rodowiska historycznego i ochron? miejsc dziedzictwa kulturowego.

Wymagania dotycz?ce umieszczenia szyldu

?e znak nie musi by? demontowany, przede wszystkim nie powinien wywo?ywa? negatywnych emocji w?r?d mieszka?c?w Kijowa i go?ci. Tj. nie powinno to obra?a? ani uczu? narodowych, ani poczucia godno?ci. Kolejnym wa?nym wymaganiem jest harmonijny wygl?d w otoczeniu zewn?trznym i wewn?trznym. Schemat kolor?w nie powinien znacznie r??ni? si? od otoczenia. Oczywi?cie istniej? elementy, takie jak logo i kolory korporacyjne. Ale urz?dnicy miasta Kijowa dla zachowania warto?ci historycznej i architektonicznej wymagaj? nawet od korporacji i organizacji o og?lno?wiatowej nazwie projekty znak?w, kt?re zmieszcz? si? i zmieszcz? w og?lny wygl?d elewacji domu.

W przypadku umieszczenia znaku na elewacji budynku lub konstrukcji zabrania si? uszkadzania element?w architektonicznych.

W przypadku, gdy na elewacji budynku znajduje si? ju? wiele tablic informacyjnych, urz?dnicy miejscy mog? r?wnie? odm?wi? umieszczenia szyldu. Jest to oczywisty argument, aby nie zwleka? z uzyskaniem zezwolenia.

Styl architektury i stylu Twojego oznakowania powinien by? jednym, powinny one wygl?da? jak pojedynczy obraz budynku.

Konstrukcje konsolowe no?nik?w reklamowych umieszczane na elewacjach budynk?w instalowane s? na wysoko?ci co najmniej 2,5 m, na tym samym poziomie co inne znaki konsoli i wystaj? ze ?ciany nie wi?cej ni? 1 metr.

Jak wiecie, miasto Kij?w dzieli si? na strefy historycznego obszaru. Dlatego, gdy umieszczenie reklamy zewn?trznej, no?nik reklamy na fasadach budynk?w i budowli na terytorium zabytkowych budynk?w zaleca si? by? wykonane z materia??w naturalnych lub w pobli?u (br?z, mosi?dz, ceramika, Smalt, szlachetnego drewna, kamienia, sztuki i witra?e).

Konieczne jest opracowanie projektu – konstruktywnego rozwi?zania.

Jak wspomniano powy?ej, nawet przed zainstalowaniem szyldu lub innej reklamy zewn?trznej, klient musi otrzyma? konstruktywne rozwi?zanieumie?ci? no?nik reklamowy. Zwykle praca ta jest wykonywana przez wyspecjalizowane przedsi?biorstwo lub certyfikowanego specjalist?. W firmie Reklama mo?esz zam?wi? t? us?ug?. Nasz certyfikowany specjalista opracuje dla Ciebie takie rozwi?zanie lub kontroluje Twoj? dok?adno?? i zatwierdza.

Pozwolenie na dokumentacj? – projekt oznaczenia musi zawiera?:
 • Nazwa, kt?ra wskazuje nazw? podmiotu gospodarczego i lokalizacj? szyldu;
 • Architektura zarz?dzania zgod?;
 • Zgoda kierownictwa ochrony ?rodowiska historycznego Kijowa (w przypadku zakwaterowania w zabytkowej cz??ci miasta)
Projekt powinien r?wnie? zawiera?:
 • Kolorowy szkic (M 1: 5, M 1:10) z g??wnymi wymiarami, rysunki punkt?w mocowania.
 • Pr?bki czcionek, w kt?rych zostan? zaimplementowane elementy z napisami i obrazkami.
 • Nazwy materia??w budowlanych.
 • Wizualizacja miejsca, w kt?rym zostanie umieszczona konstrukcja.
 • Imi? i nazwisko osoby realizuj?cej projekt, jego adres, numer telefonu kontaktowego; nazwa organizacji klienta; data realizacji projektu.

Dokumenty do koordynacji szyldu

W celu skoordynowania projektu oznaczenia konieczne jest przedstawienie nast?puj?cych dokument?w administracji “Kancelarii” KSCA:

 1. O?wiadczenie skierowane do architektury zarz?dzania Departamentu Rozwoju Miast
 2. Projekt szyldu z odpowiednimi aplikacjami.
 3. Kopi? tytu?u w?asno?ci lub prawo do korzystania z lokalu, w kt?rym dzia?a przedsi?biorstwo. Je?li jest kilku takich w?a?cicieli, a znak rozci?ga si? na ich cz???, to tak?e umowa od tych w?a?cicieli.
 4. Wyci?g z USR na podmiocie gospodarczym.
 5. Je?li znak jest w obcym j?zyku, nale?y r?wnie? przes?a? certyfikat rejestracji znaku towarowego.
 6. Je?li tak nie jest, to j?zyk migowy mo?e by? tylko ukrai?ski.

Po z?o?eniu wszystkich niezb?dnych dokument?w zostanie wyznaczone spotkanie grupy roboczej.

Grupa robocza, po rozpatrzeniu z?o?onych wniosk?w, mo?e podj?? jedn? z nast?puj?cych decyzji:

 1. koordynowa? projekt znaku, w przypadku braku jakichkolwiek uwag do projektu;
 2. z instrukcjami dotycz?cymi komentarzy do kierowania projektu do przegl?du.

W przypadku zatwierdzenia projektu oznakowania przesy?any jest do CP “Zarz?dzanie administracyjno-techniczne”, kt?ry jest obowi?zany przekazywa? informacje o nim w og?lnokrajowym rejestrze znak?w drogowych. Po wprowadzeniu informacji do rejestru przedsi?biorstwo otrzymuje projekt zarejestrowanego znaku w urz?dzie zezwalaj?cym i mo?e kontynuowa? instalacj?.

Informacje opisane powy?ej to tylko wierzcho?ek g?ry lodowej, wspania?a praca, kt?r? nale?y wykona?, aby uzyska? pozwolenie na znak i zacz?? p?aci? za to podatek.

Ale to jest praca, bez kt?rej nie ma legalnego sposobu na umieszczanie reklamy zewn?trznej. Nie wszyscy s? gotowi i?? t? drog? samotnie.

Jeste?my gotowi pom?c na ka?dym etapie wydawania zezwole?. W przypadku wszelkich pyta? dotycz?cych kompleksowego wsparcia przy tworzeniu szyldu, skontaktuj si? z prawnikami agencji reklamowej. Jeste?my otwarci na dialog, a nawet zapewniamy bezp?atne konsultacje. Zadzwo? lub zostaw sw?j numer na formularzu, a oddzwonimy do Ciebie.

Zam?w znak, wystawia? reklamy zewn?trzne na witryny sklepowe i sklep, zam?w oryginalny, ekskluzywny lightbox, wszystko to mo?e Reklamayster – jeste?my profesjonalistami w dziedzinie outdoor i reklama wn?trza.