wie?a Eiffla do wynaj?cia

Nasza firma oferuje „wie?a Eiffla do wynaj?cia” – to jeden z nowych i szybko rozwijaj?cych si? nowych produkt?w naszej firmy rekwizyty wynajem .

вежа в аренду 190x300 - wie?a Eiffla do wynaj?cia

Prezentowany przedmiot wystroju, rekwizyty i romantyczny nastr?j b?d? odpowiednie na ka?d? imprez?.

Harmonijnie b?d? wygl?da? Wie?a Eiffla firma reklamowo-produkcyjna Reklamayster i na firmowe i ruszy? wystaw?, konferencj?, na sesji zdj?ciowej i po prostu w ka?dym razie.

Wysoko?? obecnie istniej?cej wie?y wynosi 3 metry 85 centymetr?w. Zastanawiamy si? r?wnie? nad tak? opcj?, aby? m?g? z?o?y? zam?wienie na inne rozmiary. Jeste?my gotowi zrobi? to za Ciebie.

Taka wie?a, przy u?yciu wbudowanego o?wietlenia, doskonale uzupe?ni o?wietlenie & nbsp; na twoim wydarzeniu. A nast?pnie zdj?cia i do??czone do niego swoje logo, slogan lub znaku towarowego rozproszy? ca?ego internetu . Czy nie jest to efekt, kt?rego oczekujesz od wydarzenia?

I po prostu zr?b zdj?cie obok Wie?y Eiffla, lub raczej z jej uk?adem, oczywi?cie, ka?dy chce. W ko?cu jest to dok?adna kopia oryginalnej wie?y w Pary?u. Wzi?li?my nawet pr?bk? farby na oryginale wie?y Eiffla, aby dopasowa? oryginalny kolor.

Na naszych zdj?ciach mo?na wyra?nie zobaczy?, jak o?wietli? wie?? i jaki rodzaj o?wietlenia daje otaczaj?cym obiektom.

R?wnie? na zdj?ciu mo?na sobie wyobrazi? rozmiar w pionie. Dla por?wnania sfotografowali?my ?redni wzrost cz?owieka.

Wymiary makiety Eiffel Tower od firmy Reklamayster

  • wysoko?? – 3,85 m
  • szeroko?? – 1,58 metra (kwadrat)

Cena za wie?? Eiffla do wynaj?cia

Mamy szeroki system zni?ek i jeste?my gotowi om?wi? warunki.

  • cena wynajmu wie?y Eiffla do wynaj?cia na 1 dzie? (dzie?) – 5,2 tysi?cy hrywien. / dzie?
  • cena wynajmu wie?y Eiffla na 2-3 dni – 3,5 tys. UAH. / dzie?
  • cena wynajmu wie?y Eiffla na 4-7 dni 2,5 tys. UAH. / dzie?

Koszt zabezpieczenia wynosi 120 tysi?cy hrywien.

Dzier?awa naszej Wie?y Eiffla jest umow? i ubezpieczeniem.