Zalety kasetony

Reklamy lightbox (Light box) – najbardziej popularny rodzaj reklamy zewn?trznej, jest do?? wydajny i stosunkowo niedrogi. Kasetony – najbardziej informacyjne, reklamowe, no?niki, zar?wno w dzie? jak i w nocy, a za rachunek tworzenia dowolnego kszta?tu, konfiguracji i funkcji prowadzonej lub fluorescencyjnymi lampami, albo ?ar?wkami niskiego napi?cia, kasetony skutecznie wyr??niaj? si? w?r?d ca?ej lokalnej reklamy.
Kasetony konstrukcyjne stanowi? skrzyni. Najbardziej popularny wariant jednostronny, prosty kszta?t, z jednej strony zwil?onym reklamowych obrazem. W przeciwnym razie kasetony mog? mie? ozdobny kontur, stanowi? obszerne panelu w postaci r??nych przedmiot?w, mie? dodatkowe elementy konstrukcyjne.

Kasetony mog? by? wykonane z metalu lub aluminium, malowane farb? proszkow?. Panel przedni wykonany jest z poliw?glanu, szk?a akrylowego i jest przezroczysta. Lampy, oprawy o?wietleniowe i instalacje elektryczne mocowane na tylnym panelu. Kasetony pod?wietlone od wewn?trz. Na przedniej cz??ci skrzynki nak?ada si? obraz reklamy, co odbywa si? za pomoc? druku lub w postaci aplikacji z winylu. Kasetony mog? mie? r??ne sposoby mocowania, kt?rych wyb?r zale?y od miejsc, w kt?rych zostanie umieszczona ta reklama.

Kasetony – jasna i widoczna reklama zewn?trzna dla firmy, kt?r? szczeg?lnie dobrze widoczna wieczorem i w nocy. Dzi?ki wewn?trznej pod?wietlane kasetony doskonale wyr??niaj? si? w nocy, co przyci?ga uwag? potencjalnych klient?w. Kasetony s? stosowane w du?ych centrach handlowych, na STACJACH benzynowych, handlowo-wystawienniczych kompleksach, kulturalnych i biznesowych w centrach. Profesjonalnie wykonane kasetony charakteryzuj? si? d?ugotrwa?a odporno?? na dzia?anie ?rodowiska, wysok? odporno?ci? na uderzenia, na dzia?anie cieplne, niska waga, a tak?e dobrym светорассеиванием.

Ka?dy producent d??y do ?wiadomo?ci i запоминаемости swojej marki, a nasze technologie i du?e do?wiadczenie pozwol? Ci to osi?gn?? na wysokim poziomie.

Kasetony – naprawd? atrakcyjna zewn?trzna reklama dla Twojej firmy.

Cennik reklamy Lightbox:

1. Jednostronny ulubionych m2  126  z?
2. dodaj do ulubionych m2  149  z?
3. Pasek-uchwyt m2  158  z?

Uwagi:

1. Powy?sza cena jest przeznaczona dla prostok?tnej skrzynki prostej konstrukcji, sk?adaj?cy si? z metalowego szkieletu, szk?a akrylowego lub poliw?glanu, lamp fluorescencyjnych, z blachy ocynkowanej.
2. Skrzynki o powierzchni mniejszej ni? 1 m2 s? obliczane jak za 1 m2.
3. Przy obliczaniu koszt?w karton?w o skomplikowanych kszta?tach stosuje si? wsp??czynnik 1,3.

Cennik nie pod?wietlone tablice:

1. P?askie jednostronne szyld m2 od 27,8  z?
2. P?aski dwustronny szyld m2 od 37,06  z?
3. G?sto?? jednostronna szyld m2 od 51,88  z?
4. G?sto?? dwustronny szyld m2 od 66,7  z?
5. Pasek-uchwyt m2 od 81,53  z?

Cena несвітлової tablice skomplikowanych kszta?tach jest obliczana indywidualnie.
Prace monta?owe

Koszt prac monta?owych wynosi 20% warto?ci produktu, ale nie mniej 37,06 z?.
Prace monta?owe przy u?yciu sprz?tu specjalistycznego (teleskopowe) – 22,24 z?/godzin? , minimum 88,94 z?.