Na tej stronie mo?na zap?aci? za us?ugi online. Wype?nij Swoje dane karty kredytowej na stronie p?atno?ci i poda? wszystkie niezb?dne informacje w polu “Komentarze” do identyfikacji us?ugi i klienta: